Tillbaka till Om oss

Stadgar

 Stadgar för Forssjö Fiskevårdsförening

Antagna 2014-06-08

 

 

1§ Föreningens namn

Föreningens namn är Forssjö fiskevårdsförening förkortat Forssjö fvf. Forssjö fvf är en ideell förening.

2§ Föreningens ändamål

Genom arrende av fiskerätter bereda sina medlemmar och allmänhet tillgång till fritidsfiske. Föreningen ska verka för att;

 1. a) främja och förbättra fisket
 2. b) verka för att bereda och förbättra miljön runt våra fiskevatten så ett hållbart och intressant fritidsfiske kan bedrivas
 3. c) vara en ”fiskesocial” träffpunkt för medlemmar
 4. d) verka för att öka intresset för fiske hos barn och ungdomar
 5. e) sälja kräftlotter till allmänheten
 6. f) uthyrning av båtplatser
 7. g) bedriva putandtake fiske

 

3§ Medlemsavgiften

Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet och gäller för nästa verksamhetsår. Medlemsavgiften betalas via avi eller över internet senast betalningsdag. Nytillkommen medlem som betalar medlemsavgiften senast första oktober får medlemskap det innevarande året samt nästa verksamhetsår. Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, de som har fått uppdrag av styrelsen eller är valda av årsmötet samt aktiva fisketillsynsmän är avgiftsbefriade året efter tillträde som funktionär och är avgiftsbefriade så länge de har uppdraget.

 

4§ Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som inte har inbetalat medlemsavgift på aviserat förfallodatum anses ha utträtt ur föreningen.

 

5§ Uteslutning

Medlem som inte följer föreningens stadgar, beslut eller motarbetar föreningen kan uteslutas.

6§ Hedersmedlem

Medlem som under flera år aktivt medverkat i föreningens arbete kan av årsmötet utses till hedersmedlem i föreningen. Detta innebär befrielse från medlemsavgift. Hedersmedlem har rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.

7§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av de styrelseledamöter som styrelsen därtill utser.

8§ Verksamhets och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

9§ Stadgeändringar

Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra följande möten varav den ena ska vara årsmöte.

 

10§ Stadgetolkning

Tveksamheter om tolkningen av stadgarna eller då fall förekommer som inte förutsetts i stadgarna hänskjuts till årsmötet. Brådskande fall avgörs av styrelsen och anmäls till årsmötet för bekräftelse.

11§ Föreningens upplösning

För föreningens upplösning och förfarande med föreningens tillgångar krävs likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena ska vara årsmöte och minst 60 dagar mellan mötena. Minst 3/4 av antalet avgivna röster krävs för beslutet. Upplöses föreningen ska tillgångarna tillfalla fiskefrämjande åtgärder som mötet beslutar.

12§ Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis fyra och fyra vartannat år. Suppleanterna utses för en tid om två år och avgår växelvis två och två vartannat år.

Styrelsens ordförande väljs på årsmötet.

Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessa har samma funktion inom föreningen.

13§ Styrelsens sammanträden

Det åligger styrelsen att:

 • Förvalta och ansvara för föreningens tillgångar
 • Utse firmatecknare
 • Förbereda ärenden som ska behandlas av föreningen
 • Bestämma tid och plats för föreningens möten
 • Verkställa av föreningen fattade beslut
 • Avge berättelse över föreningens verksamhet under föregående år
 • Föra föreningens talan inför domstol och andra myndigheter
 • Utse fisketillsynsmän
 • I övrigt verka för främjande av föreningens ändamål
 • Träffa avtal om samverkan med andra föreningar

14§ årsmöte

Årsmöte hålls under mars månad varje år. Tid och plats bestäms av styrelsen.

15§ Kallelse

Kallelse till årsmötet kungörs på lämpligt sätt helst 14 dagar innan årsmötet och bör om möjligt innehålla alla de ärenden som ska förekomma vid sammanträdet.

16§ Förslag till ärenden vid årsmöte

Förslag får avges av såväl styrelsen som medlem. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Styrelsen avger skriftligt utlåtande över inkomna förslag samt förslag till beslut.

17§ Rösträtt

Rösträtt har den medlem som senast 14 dagar före utlyst möte betalt fastställd avgift. Vid votering på årsmötet eller annat allmänt möte äger varje medlem en röst. I händelse av lika röstetal avgör ordförandes röst.

18§ Dagordning för årsmötet.

Vid årsmötet som öppnas av styrelsens ordförande ska följande ärenden behandlas.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Kassörens redogörelse för resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelse och revisorer:

– ordförande för 1 år

– ordinarie ledamöter för 2 år

– suppleanter för 2 år

– revisorer för 1 år

– revisorssuppleant för 1 år

– ungdomsledare för 1 år

– tävlingsledare för 1 år

– miljövårdsombud för 1 år

– festkommitté för 1 år

 1. Val av valberedning för 1 år, 2 ledamöter varav en sammankallande
 2. Behandling av inkomna förslag/motioner
 3. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för innevarande år
 4. Fastställande av medlemsavgifter
 5. Övriga frågor
 6. Årsmötets avslutning

 

19§ Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls om styrelsen finner detta lämpligt för behandling av viss angelägen fråga. Kallelsen till ett sådant möte ska vara medlem för kännedom senast en vecka före mötets genomförande.

20§ Styrelse

Valbar till styrelse, revisorer och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.

21§ Valberedningen

Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

22§ Revisorer

Vid årsmötet väljs två ordinarie revisorer samt två revisorssuppleanter.

23§ Revision

Räkenskaper samt andra för revisonen nödvändiga handlingar överlämnas till revisorerna senast 15 februari. Revisorerna ska granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna ska avge en av dem underskriven revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.