Tillbaka till Kontakt

Båtplatser, ställplatser och båtrampen

Föreningen har 78 båtplatser i Forssjösjön, dessa finns vid Barktippen. Båtplatser hyrs ut till medlemmar. Utöver båtplatserna finns 20 ställplatser för båtkärror. Vid Forssjösjön finns även en båtramp. Båtrampen kan nyttjas fritt av föreningens medlemmar.

För att öka säkerheten har föreningen en låst bom vid infarten till Barktippen. Koden byts en gång per år och lämnas enbart ut till medlemmar. Det är varje medlems ansvar att inte lämna koden vidare till obehöriga.

Miljöarbete

Föreningen har från och med 2023-10-01 en avfallshanteringsplan som reglerar hanteringen av avfall vid båtplatserna. 

Varje båtägare/medlem har ett personligt ansvar att följa föreningens regler inkl miljöbestämmelser, kommunala föreskrifter och nationella regelverk. Bryter båtägaren/medlemmen mot dessa regelverk så ansvarar båtägaren för eventuella konsekvenser.

Måla

Vid båtplatserna är det förbjudet att måla eller skrapa sin båt, hälla ut färg, olja, lösningsmedel eller annat som skadar miljön. 

Tvätta

Rengöring av båtdäck och ovansida ska utföras utan kemikalier, dvs. inte ens diskmedel får användas eftersom naturen inte kan bryta ner dessa föreningar. Ska båtdäck rengöras räcker det med varmt vatten och eventuellt lite miljövänlig såpa.

Miljöfarliga kemikalier

Varje medlem som hanterar miljöfarliga kemikalier är skyldig att ta hand om dessa på lämpligt och tillåtet sätt.  

Ansvar

Båtägare/medlemmar i Forssjö fiskevårdsförening ansvarar själva för att bortföra sitt hushållsavfall från båtplatsområdet. Vid föreningslokalen finns ett sopkärl där osorterade sopor i undantagsfall kan lämnas. Sopkärlet töms av föreningen utsedd ansvarig.

Föreningens styrelse med miljöombud är ansvarig för att utarbeta och tillse att avfallshanteringsplanen efterlevs. Eventuella frågor kan ställas till forssjofvf@gmail.com.

Var slängs avfallet
 • El- och elektronik – Tas hem av båtägaren
 • Glasförpackningar – Tas hem av båtägaren
 • Glödlampor – Tas hem av båtägaren
 • Hårda plastförpackningar – Båtägaren lämnar till återvinningsstation (bild 2)
 • Mjuka plastförpackningar – Båtägaren lämnar till återvinningsstation (bild 2)
 • Mat och komposterbart – Tas hem av båtägaren
 • Metallförpackningar – Båtägaren lämnar till återvinningsstation (bild 2)
 • Olja – Tas hem av båtägaren
 • Oljehaltigt avfall t.ex. oljeabsorberande trasor, begagnat oljefilter- Tas hem av båtägaren
 • Osorterade sopor – kan i undantagsfall lämnas i anvisat kärl i anslutning till föreningslokalen (bild 1)
 • Pappersförpackningar – Båtägaren lämnar till återvinningsstation (bild 2)
 • Små batterier – Tas hem av båtägaren
 • Startbatterier, bly – Tas hem av båtägaren
 • Tidningar – Båtägaren lämnar till återvinningsstation (bild 2)
Bild 1. placering av avfallskärl för osorterade sopor
Bild 2 Återvinningsstation återfinns vid Idrottsplatsen Svanvägen Forssjö (markerat med rött X på kartan)